Kvalitets- och Miljöpolicy
Lager´s Maskin och Consulting

LMC är ett företag specialiserat på underhållsprodukter och tjänster för industrin, entreprenader och kommunala anläggningar. Lager´s Maskin skall med högt tekniskt kunnande och hög servicegrad se till att våra underhållskunder från Sundsvall i söder till Kiruna i norr får rätt service och produkt i rätt tid, till lägsta totalkostnad. Vårt agerande skall kännetecknas av kompetens och professionalism såväl i företagets externa som interna relationer så att kunderna skall känna förtroende för oss och därmed skapa en väsentlig köpanledning för kunden. Vår största negativa miljöpåverkan kommer från våra transporter. Genom försäljning av miljöanpassade produkter och tjänster arbetar vi med att minska vår miljöbelastning. Vårt ledningssystem ska praktiseras inom alla funktioner i verksamheten och det ska vara ett aktivt verktyg i arbetet för att uppnå förbättrade och effektivare processer, alltid med kunden och miljön i centrum.

  • Vi ska i alla delar av vår verksamhet, där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till miljö och kvalitet och på så sätt skapa en grund för
    ett förebyggande miljö- och kvalitetsarbete.
  • Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att följa kretsloppsprincipens fyra systemvillkor.
  • Vi ska genom en ständig dialog ställa miljö- och kvalitetskrav på våra affärspartners och på oss själva.
  • Vi ska hela tiden öka kompetensen och engagemanget hos våra anställda.
  • Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav som en miniminivå. Intressenters krav skall beaktas.

Denna kvalitets- och miljöpolicy gäller för Lagers Maskin och Consulting AB

Miljö

Lager´s Maskin & Consulting AB har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2015 vad gäller: Försäljning, renovering och utbildning av industri- och mobilhydraulik, filter, hydrauliska och pneumatiska cylindrar och tätningar samt slangar och kopplingar. Tillverkning av cylindrar samt mekanisk verkstad.

Kvalitet

Lager´s Maskin & Consulting AB har ett ledningsystem för kvalitet som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2015 vad gäller: Försäljning, renovering och utbildning av industri och mobilhydraulik, filter, hydrauliska och pneumatiska cylindrar och tätningar samt slangar och kopplingar.m Tillverkning av cylindrar samt mekanisk verkstad.

Leverantörscertifikat